Slægten Galster
- Efterslægten med udgangspunkt i . .

Til arkivblad vedr. Johan Georg Galsters
Agent og privilegeret købmand Johan Georg Galster
Johan georg Galster - malet 1824 af Ole Rasch i LindholmJohan Georg Galster er i 1776 født i Erlangen i Bayern - Fyrstendømmet Ansbach. Faderen var skomager. Johan lærte handelen hos Georg Brüxner, der i Erlangen havde en en gros virksomhed med "Byens Fabrikata" - vist navnlig strømper og handsker. I 1800 fik han - sandsynligvis gennem sit Firma - ansættelse i det store Handelshus Bulton, Walkers & Collins i Birmingham, og i 1802 blev han rejsende for firmaet på fastlandet og her også i Danmark.
     Johan Georg Galster havde flere gange været i Danmark og Norge, og i vinteren 1805-06 var han i Aalborg. Han fandt, at der her var fremtidsmuligheder, så han fik sin broder Johan Michael herop. Broderen var strømpevæver, og Johan anlagde en strømpefabrik, som broderen ledede.
     Napoleonskrigene og "Fastlandsspærringen" betød, at han besluttede at slå sig ned i Danmark. - Han havde, som han snart efter skrev på sit foreløbig noget mangelfulde dansk, "været Vidne til de skjønne og lykkelige Dage, som Deres Majestæts Undersaatter nød under saa mildeste, viiseste og bedste Regering", og han mente, "nu hele Fastlandet var krigshærget og spærret og Udsigterne ogsaa i England derfor saa mørke", at han her havde de bedste muligheder for at skabe sig en Fremtid.
     Det var hans mening at nedsætte sig i København som handelskommissionær og herfra rejse i Danmark, Sverige og Norge og bruge sine forbindelser. Samtidig kunne han arbejde fabrikken i ålborg frem. November 1807 rejste han til Sverige og Norge - Gøteborg, Stockholm, Christiania, Bergen og Trondhjem for at anbefale sine Ålborg fabrikata. Han havde udbytte af rejsen, syntes han, men da han 12. Marts 1808 kom tilbage, var det netop som Krigen mellem Danmark og Sverige udbrød. - Sverige var lukket, og adgangen til Norge var nu spærret.
     Mulighederne i København var små, og der var foreløbigt ingen udsigt til at gøre forretninger i København, og der var dyrt. - Den 22. april 1808 tog han derfor til Ålborg, hvor hans broder, der ingen handelsuddannelse havde, trængte til hans råd og vejledning.
     Fra sin uddannelse i Erlangen stod han med gode forudsætninger og kendte forskellige grene af tekstilindustri, og som medarbejder ved det store engelske handelshus var han bekendt med moderne handelsteknik. Desuden havde han utvivlsomt et charmerende væsen og let ved at omgås folk og vinde dem. - Ålborg var ikke nogen fabriksby, men det havde den unge Galster planer om, at den skulle blive, og 29. september 1808 skrev han:

"Skade er det, at Aalborgs fortræffelige Beliggenhed hidindtil er blevet saa lidet benyttet, da ingen Stad i begge Rigerne frembyder saa fordelagtig Lejlighed som den, til at anlægge Fabriker: Levnetsmidler ere her i let Pris og altsaa Arbejdslønnen billig; Omegnen leverer i Overflødighed Uld, Skind og Huder af den bedste Slags, og naar disse Produkter først blive forædlede her paa Stedet, da vilde den megen Kommunion, som Aalborg dels har med alle Danmarks Provinser, dels med Norge og mange udenlandske Stæder, bidrage betydelig til at lette Afsætningen.
     Garverier, Fellberederier, Handskefabriker, Uldmanufaktur og Væverier kunne her anlægges med Fordel og bringes til en høj Grad af Fuldkommenhed. Derom er jeg fuldkommen overbevist og har derfor besluttet at anlægge disse Fabriker her i Byen lidt efter lidt...
     Hensigtmæssigst fremfor alle andre Fabriker forekommer mig Anlægget af et Fellberederi og en Handskefabrik, begge paa fransk Maade; det første skulde da berede baade hvidt og farvet Læder til Handskefabrikens Brug, hvilken sidste vilde bidrage meget til at befordre Læderets Afsætning ved selv at forarbejde det og derved holde Fellberederiet i Drift; Handskefabriken kunde beskæftige en del fruentimmer, dels af Middelstanden, dels Fattige, i deres egne Huse, og saaledes skaffe dem noget at fortjene. At de Fattige især skulde bruges dertil, behøver jeg vel ikke at forsikre om.
"

Han opfordrer sine medborgere til at støtte og tegne aktier i sine foretagender, og Magistraten i Ålborg anbefalede ham 1. oktober 1808 til Købmandslauget ved følgende "Pro memoria":

"Hervedlagte fra Hr. Johann Georg Galster til os indleverede Forslag, sigtende til at se nogle af Landets vigtigste, nu i raa Tilstand udførende Produkter forædlede og derved saavel ny Næringskilder for den arbejdende Klasse af Byens Indvaanere aabnede, som Handels Balansen for Byen og Omegnen forbedret, kunne vi ikke andet end paa det allerbedste anbefale til Byens ærede Købmandslaug, ej paatvivlende, at det jo hos samme vil finde den beredvillige og virksomme Yndest og Understøttelse, som det saa vel fortjener; allerhelst de rigtige, ved Erfaring bekræftede Grundsætninger og Plan, hvorefter disse Fabriker agtes anlagte, er Borgen for sammes heldige Iværksættelse og suksessive Udvidelse."

"Strømpefabrikken", der også tilvirkede undertøj, udvidedes. Fabriken havde sit eget spinderi og brugte jysk eller eiderstädtsk uld eller en blanding af begge dele. Ulden udleveredes til spindersker, der sad hjemme og spandt den imod almindelig spindeløn. 1809 oprettede han et "Lærredsvæveri" og et "Fellberederi", 1810 en "Hattefabrik", 1811 en "Handskefabrik", og han var langt fremme med planer om en klædefabrik.
     15. juli 1814 fik han Privilegium på at drive "Bondehandel" i Nørre Sundby, "nemlig: at sælge til Landmanden Jern og grove Jernvarer, Hamp, Hør, Tjære, Salt, Trælast, Stenkul og indenlandske Alenvarer, og derimod at købe Skind, Huder, Uld etc. til Forædling ved sine Fabriker". - 31. juli 1815 blev han udnævnt til kongelig agent.
      Hans virkefelt blev Ålborg, og han fungerede her hele resten af sin tid med skiftende op- og nedture. - 13. Maj 1815 giftede han sig med den smukke Charlotte Castonier, datter af Oberst Castonier, der da var Garnisonschef i Ålborg. Han fik en stor børneflok, og det blev efterhånden til en slægt, som nu har udviklet sig gennem 200 år!

[Gå til top]
Arkiv og arkivoversigt

Gå til Johan Georg Galsters efterkommere Jvf. lov nr. 1050 af 17. december 2002 er arkivalier i det statslige og offentlige arkivvæsen principielt tilgængelige, når de er 20 år gamle. - Arkivalier, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold er først tilgængelige efter 75 år. - En længere frist end 75 år kan gælde, hvor det er aftalt, eller der er tale om "private forhold" som race, religion, hudfarve; politiske, foreningsmæssige, seksuelle, strafbare forhold; helbredsforhold, væsentlige sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler o. lign. - samt i det hele taget alt, der angår privatlivets fred eller privatpersoners økonomi. - Ved død gælder i dag normalt 20-års reglen.
Klik her og gå til slægten efter Johan Georg Galster
OBS: Jeg har i det omfattede slægtsmateriale disponeret ud fra arkivvæsenets regler, hvorfor fødselsdage og vielsesdage kun er opført med årstal, hvis datoen ligger inden for 75-års begrænsningen - og dødsdage, hvor datoen ligger inden for 20-års begrænsningen. - Datoer, jeg er bekendt med, vil ved henvendelse til mig kunne oplyses til en relevant kreds, hvis særlige hensyn taler herfor.
Skulle du blive opmærksom på fejl eller ukorrekte ting i materialet, hører jeg meget gerne herom - enten pr. Email: "slaegten@galster.dk" eller på telefon: 55 45 25 50. - Det skal bemærkes, at nogle af de angivne årstal er hentet fra Folketællingerne, og man skal i den sammenhæng vide, at årstalsangivelserne dér skal ses med et forhold af +/- 1-2 år! - Eventuelle fejl i årstalsangivelserne vil blive korrigeret i forbindelse med mit videre arbejde med slægtsforskningen gennem oplysninger fra Kirkebøger, skifteprotokoller, lægdsprotokoller m.v.
Gør sådan:
I arkivet går du fra et familiekort til det næste i slægtsrækkefølgen ved "Klik" på navnet på den person, du ønsker at se slægtsoplysninger på! - Gå retur i slægtsrækkefølgen ved "Klik" på "Den blå tilbage'pil" i det øverste blå felt på skærmen - eller ved "Klik" på den forældre, som indgår i slægtsrækkefølgen. - "Blå skrift" viser slægtninge, du endnu ikke har set. - "rød skrift" viser slægtninge, du tidligere har set oplysninger på - og her også den Galster forældre, du kom fra!
Du skal være opmærksom på, at når du fører musepilen over en knap eller en ikon, viser sig et lille tekstfelt, som fortæller, hvad du kan vælge at se her. - Og fra den blå menubjælke øverst på skærmen kan du altid kan hente en hjælpemenu frem ved tryk på Få hjælpemenu.
Ved tryk på tast [F11] skifter du til fuld skærm og får en mere overskuelig arbejdsflade, og du kan fortsat betjene hjemmesidens muligheder gennem knapper og ikoner i den blå bjælke øverst på skærmen. - Når du atter trykker på [F11] vender du tilbage til den normal visning i din Internet-browser.

[Gå til top]
Min baggrund
Jeg er nu pensioneret, og som sådan har man mulighed for at kaste sig over opgaver, man ikke hidtil har haft tid og overskud til at beskæftige sig med. - Mine kort faldt således, at jeg i væsentlig grad er blevet involveret i lokalhistorisk arbejde, og i den sammenhæng skal jeg også vide noget om slægtsforskning. Jeg gik i gang med min egen slægt. - I Landsarkivet i København og Viborg har jeg bl.a. i kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier konstateret noget; men jeg er fortsat kun på vej - jeg planlægger derfor ved lejlighed en tur til bl.a. Ålborg, så jeg dér kan grave lidt dybere i stadsarkivets informationer om familien.
     Ved en tilfældighed tastede jeg "Galster" ind i søgefeltet på søgebasen "De Gule Sider", og pludselig stod jeg med 18 gange Galster enten som mellem- eller efternavn. - Det var min umiddelbare fornemmelse, at jeg her stod med en oversigt over den aktuelle rest af familien. - Det var derfor fristende at skrive til de pågældende og forsøge at samle den viden, de har om familien, og det gjorde jeg. - Jeg fik en del reaktioner, som på forskellig vis indgår i materialet - og i takt med, at jeg kommer videre, vil de blive udbygget i materialet.
     Fra Gert Galster fik jeg tilbudt at lægge materialet ind som en hjemmeside om "slægten" på "Galster.dk". - Det var min tanke, at hvad jeg fandt frem til om slægten naturligvis skulle være til rådighed for først og fremmest mine børn og børnebørn - men naturligvis også for andre interesserede fra slægten.
 
Muligheden med at lave materialet som en hjemmeside imødekom umiddelbart dette hensyn, så det blev til www.slaegten.galster.dk. - Derfor en tak til Gert Galster herfor. - Ideen med hjemmesiden betød imidlertid også, at arbejdet med slægtsforskningen nok skiftede karakter og fik et betydelig større omfang, end jeg i første omgang havde forestillet mig.
     Rektor Kjeld Galster skriver i sin omtale af Agent Johan Galster:
Det er ikke lidt af Historien, man gennem Undersøgelse af en Mand som Johan Georg Galster faar Indtryk af: Englands Overlegenhed med Hensyn til Industri og Handel, Fastlandsspærringens Indgriben, Paniken herhjemme efter 1807, de ivrige Bestræbelser for at grundlægge en Industri ved Fabrikation ("Forædling") af indenlandske Produkter, de gale Pengeaar, Landbrugskrisen og Indvirkningen deraf, Kampen mellem Laugstvang og Tendenserne mod Næringsfrihed, Opgangen mod de gode Tider.
Jeg kan til fulde stå bag Kjeld Galsters ord! - Arbejdet med "slægten Galster" har været omsiggribende - men har også på alle måder været lærerigt!

Tak for hjælpen!
Leif Bach-Petersen

PS: ZIP-pakke eller CD med kopi af hjemmesiden kan evt. aftales![Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550     Gå til Curiculum Vitae