I skrivende stund lidt om mig selv Curiculum Vitae
Leif Bach-Petersen,
Hovedgaden 32 - Tornemark,
4262 Sandved
Telefon 5545 2550

Født 1938 i København. - Gift 1961 med Grethe. - Far til Kathrine fra 1977, Morten fra 1966 og Søren fra 1965. - Farfar til 8 børnebørn. Pensioneret skoleleder - forstander og tro følgesvend til familiens hund "Granny" på hans lufteture i byen og ned i Lungen.

Sprog:
Dansk, engelsk, tysk
Nøgleord:
Skoleledelse - Institutionsledelse, Institutionsudvikling, personaleledelse og miljø, Faglig dialog, Internationalt samarbejde
Specialundervisning, Dagtilbud - døgntilbud til handicappede børn, Handicappolitik og Teknologiske hjælpemidler til handicappede, Kommunikation og kommunikationshjælpemidler, IT i specialundervisningen
Politik - samfundsforhold, IT og Datakommunikation, Folkeoplysning
Projekter:
Kommende website: http://home20.inet.tele.dk/leifgrethe E-mail: lbp@postkasse.org
Se website: http://www.lokalhistorisk-fuglebjerg.dk E-mail: lbp@fuglebjerg.dk
Se website: http://www.slaegten.galster.dk E-mail: slaegten@galster.dk
Se website: http://www.socialdemokraterne.dk/soroekreds/ E-mail: lbp@net.dialog.dk
Slægtsforskning og Lokalhistorien
Vi overtog oktober 2001 Hovedgaden 32 i Tornemark, og det lå i planerne, at vi ville starte med en gennemgående renovering af ejendommen, for efterhånden som huset blev indflytningsklart at tage de nye muligheder i brug. - Den endelige flytning fra Bornholm skulle ske med Grethes fratræden fra sin stilling ved Nexø Kommune pr. 1. marts 2002 for at gå på efterløn.
Lørdag den 13. oktober flyttede jeg så ind og startede med at fjerne de bygningsdele, som skulle gøre plads for den efterfølgende renovering - og i den sammenhæng gulvet i stuerne. - Det slog mig da, at bjælkerne under det gamle gulv dels var stærkt præget af tidligere at have været udsat for brand - og dels var bygningstømmer fra tidligere bindingsværk. - Af købspapirerne fremgik, at ejendommen skulle var opført omkring 1800. - Huset står på sylsten med helstens vægge af brændte mursten, så det slog mig umiddelbart, at de stærkt brændemærkede bjælker måske var en del af historien.
- Der var noget, jeg skulle have undersøgt, så jeg kontaktede kommunens Lokalhistoriske Arkiv - indtil nu uden at have løst gåden; men arkivaren fik mig overtalt til at indgå som frivillig medarbejder ved arkivet. - Jeg har tidligere været historisk interesseret, så det lod sig gøre! - Og jeg er i dag glad for min medvirken ved arkivet, som stjæler en meget stor del af min pensionisttid. - Rådgivning omkring slægtsforskningen er i den sammenhæng et led i opgaverne, og det var derfor natruligt for mig at lære herom gennem slægtsforskning omkring familiens aner, og opgaverne her er også i dag et spændende engagement i arbejdet med historien. - Sidst bruger jeg i det frivillige arbejde mange kræfter på at sikre, at Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside altid er et besøg værd: www.lokalhistorisk-fuglebjerg.dk
Uddannelse:
 • Lærereksamen 1961 fra Emdrupborg Statsseminarium med speciale i matematik og specialundervisning
 • 1963 - DLH's kursus i Specialundervisning, Speciale C.
 • 1964 - Kurusuddannelse i ledelsesfunktioner og arbejdet med gruppedanymamiske processer i en medarbejdergruppe.
 • 1964/65 - Særforsorgens særlige leder- og forstanderuddannelse.
 • 1970/71 - DLH's årskursus i psykologi og i pædagogik, metodik og didaktik.
 • Yderligere har jeg i forbindelse med mine ansættelsesforhold deltaget i diverse organisatoriske og ledelsesmæssige uddannelser af korte eller længere varighed.

Ansættelsesforhold:
 • 1. august 1961 lærer ved Akirkeby Borger og Realskole, Aakirkeby på Bornholm.
 • 1. august 1962 lærer ved Skolehjemmet Kongsdal, Skole og døgninstitution for 36 børn med svære indlæringsvanskeligheder.
 • 1. januar 1963 skoleleder ved Skolen i Havnegade, Specialskolen i Nexø.
 • 1. januar 1964 pædagogisk konsulent ved Bestyrelsen for Statens Åndssvageforsorg. - Samtidigt ansat som lærer ved Hovedstadens Ordblindeskole, hvor jeg om aftenen stod for specialundervisning af voksne med svære læse- og stavevanskeligheder.
 • 1. juli 1965 skoleleder ved Centerskolen, Centralinstitutionen Vodskov med henblik på at etablere en skole, Skolen i Bakkerne til undervisning, oplæring og beskæftigelse for klienterne på centralinstituionen. - Perspektivet var at føre de institutionsanbragte åndsvage beboere tilbage til et liv uden for institutionen. - Jeg var samtidigt stedfortræder for undervisningsleder og havde i den sammenhæng, periodevis det overordnede ledelsesansvar for Åndssvageforsorgens skoler i Forsorgscenter Nordjylland.
 • 1. august 1971 skoleleder ved Skolen på Sveasvej i Rønne, Bornholm, hvor jeg fungerede, indtil jeg pr. 1. maj 2000 fratrådte med pension p.gr.a. alder.
 • 1. januar 1995 ændredes mine opgaver, således at jeg var overordnet leder af Institutionerne Sveasvej 8. Institutionerne betjener handicappede børn på Bornholm og omfatter i dag Skolen på Sveasvej og skolefritidsordningen Pilehøj. - Skolens lovgrundlag er Folkeskoleloven, og undervisnigen er vidtgående specialundervisning jvf. Folkeskolelovens § 20.2. - Skolefritidsordningen jvf. lovens § 3 stk 4. - Indtil 1. oktober 1999 omfattede institutionerne tillige Døgn- og Aflastningsinstitutionen Løvstikken, som da flyttede ud fra de fælles rammer og blev gjort til en selvstændig døgninstitution.
Landsforeningen LEV's Teknologiudvalg
På skolen fik vi meget tidligt i 80.erne vor første datamat. - En APPLE 2E, som var udstyret med et program til tekstbehandling for bevægelseshandicappede. - Med primitive kontakter og på anden vis fik vi programmet til at fungere. - Der var ikke ellers programmuligheder til maskinen, og den skulle jo bruges, så jeg måtte selv i gang med at lave programmerne. - Jeg har derfor i tidens løb programmeret i COMAL80, BASIC og Turbo Pascal.
     Vor tidlige brug af teknologiske hjælpemidler til kompensering af handicap - mit særlige engagement heri og den indsigt, som arbejdet betød - bevirkede, at jeg 1987 blev involveret i Landsforeningen LEV's Teknologiudvalg, som jeg var formand for indtil 1994. - Denne medvirken betød blandt andet, at vi på skolen har haft nemt ved at følge med i udviklingen i de teknologiske hjælpemuligheder til handicappede, og datamaten indgik allerede tidligt i skolens undervisning som et naturligt værktøj for eleverne.
Projekt 3 øer:
Fra 1. januar 1993 koordinator af - og ansvarlig for EU-projekt: 3 ØER. - Et skolepartnerskab jvf. mulighederne i EU's SOCRATES-program med specialskolerne på Bornholm, Gotland og Åland som deltagere. Projektet var i høj grad baseret på samarbejde via datakommunikation mellem elever, klasser og lærere på skolerne. - Vi arbejdede derfor med mulighederne i MultiMedier, ligesom en brugerflade i form af en hjemmeside var et væsentligt redskab i projektet til sikring af de handicappede elevers muligheder på Nettet.
     Det var imidlertid dengang ikke således, at vi umiddelbart kunne få en hjemmeside lavet, så jeg måtte selv i gang med WEB-programmering, og arbejdet med hjemmesiden til "Projekt 3 øer" gav mig interesse for arbejdet med HTML, og jeg bruger fortsat med stor lyst megen tid på at dygtiggøre mig heri.
Skolesamarbejdet med specialskolen i byen Halle i Tyskland
Gennem en engageret tysk speciallærer blev et skolesamarbejde med Specialskolen i Halle, Landesbildungszentrum für Körper- und Mehrfachbehinderte, Halle/S i Tyskland etableret. - Samarbejdet tog udgangspunkt i en invitation til mig om at være foredragsholder ved konference for tyske specialundervisningslærere. - Efterfølgende havde vi ved flere lejligheder tyske elever på lejrskole på skolen, hvor de tyske speciallærere i vekslende omfang arbejdede sammen med kollegaer fra Skolen på Sveasvej. - Samspillet med de tyske kollegaer har betydet meget for mig.
Artikler og bøger
Mit arbejde og mit engagement har naturligvis betydet, at jeg i tidens løb har måttet udtrykke mig en del på skrift - i artikler og i bøger. - Jeg er forfatter til lærebøgerne: "Elektronisk post med BBS, FIDO-net, GoldED og GEcho" (1993) og "Datakommunikation med Walkie-Talkie, TNC2C-modem og PTM" (1994) ved forlaget systime/gad data.
Tiden på Bornholm, en dejlig periode!
Som tilflytter bliver man "aldrig" en rigtig bornholmer, men jeg er en stor ynder af Bornholm, som jeg allerede fra min tidligste ungdom har vandret og cyklet rundt på, når mulighederne herfor bød sig. - Man har karakteriseret Bornholm, som en plet, hvor eksempler på alt det kønneste fra hele Norden er samlet, og det skal ses. - Ingen anden ø i Danmark har så mange tilnavne som Bornholm. - Udtalelser som "Kontrasternes Ø", "Syden i Norden" og "Solopgangens land" er nogle af dem, og de er ganske sigende! - Hyggelige købstæder og maleriske fiskelejer ligger som perler på en snor hele øen rundt. - Og over alt møder man fortid og nutid side om side. - Bornholm tilbyder en meget varieret natur, og udbudet i ferieformer er mange.


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550