Institutionsbeskrivelse
Tilbudet ved Skolen på Sveasvej

Rønne, den 8. oktober 1999

Tilbudets formelle baggrund

Skolen på Sveasvej er en amtskommunal specialskole i henhold til Folkeskolelovens § 20 stk. 2. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning jvf. Folkeskolelovens § 3 B. Folkeskoleloven er det fælles lovgrundlag, og skolen arbejder ud fra Folkeskolelovens målsætning. Lovens formålsformulering er bred, hvorfor vi har opstillet en række formål specielt med henblik på vore elever.

"Det hele menneske" er det fælles mål, og fra vore målovervejelser skal bl.a. nævnes. - Skolen skal sikre, at eleverne stilles over for opgaver, der virker udfordrende - uden at være for vanskelige, således at eleverne gennem tilrettelagte succeser opnår en personlig identitet og oplever personlig værd uanset handicap. - Eleverne skal ud fra skolens trygge rammer opnå selvrespekt og bevare og udvikle positive forhold til andre mennesker. - Og eleverne skal vænnes til at fungere selvstændigt og i den sammenhæng erkende egne forudsætninger og udnytte de muligheder, disse giver, for deltagelse i almindelige sociale aktiviteter.

Tryghed, oplevelse og udvikling er væsentlige elementer i skolens og fritidsordningens hverdag, og samarbejdet med forældrene prioriteres meget højt. Arbejdet bygger på tværfagligt teamarbejde i en engageret og kreativ medarbejdergruppe.

Skolens elever er handicappede. Eleverne har de samme rettigheder, som andre børn i Folkeskolen med et undervisningstilbud strækkende sig fra børnehaveklasse til og med 10. skoleår, og særlige vilkår muliggør et forlænget skoletilbud. - Efter aftale med kommunerne kan eleverne om ønsket frekventere Skolefritidsordningen i hele deres skoleforløb.

Skole og fritidstilbud indgår som integrerede led i et sammenhængende helhedstilbud til børnene i tidsrummet kl. 8.00 til 16.00 og med en grad af fælles planlægning og aktiviteter. - Tilbudets form afhænger af behov og muligheder ved skolens forskellige børnegrupper og kan blandt andet indeholde specialtilbud til specielle børn og særlige tilbud til "særlige" børn, hvor særlige behov fordrer en høj grad af koordination og helhed i behandlingen - samt et opdelt skole- og fritidstilbud for de børn, der i det daglige profiterer af en opdelt dag.

- Den behandlingsmæssige helhed betyder, at der skabes større smidighed i tilbuddet, og at de anvendte ressourcer i højere grad målrettes. Perspektivet er tillige, at de involverede faggrupper i højere grad involveres ud fra deres faglige forudsætninger - således at det samlede tilbud er sikret et kvalitativt løft.

Vi er en Folkeskole, som på alle måder skal leve op til Folkeskolelovens forpligtelser - og i den sammenhæng lovens krav om, at vore børn ud fra deres intellektuelle forudsætninger har optimale indlæringsmuligheder. - Vi skal stille et tilbud, som i indhold og fagvalg svarer til tilbudet i den normale folkeskole, og i princippet skal vore elever lære det samme, som de lærer i den normale skole.

Skolens elever og undervisningen

Mens det "normale" barns læring langt hen i barnets udvikling i vidt omfang bygger på en iboende nysgerrighed og en indre dynamik, forudsætter læring for de fleste af vore børn af forskellige årsager en bevidst indsats omkring planlagte oplevelser og målrettet undervisning.

Skolens undervisning forudsætter derfor en vidtgående teoretisk og erfaringsbaseret faglighed og pædagogisk kompetence, hvor den rigtige hjælp til det enkelte barn bygger på en grundig analyse af barnets forudsætninger og en fagligt funderet vurdering af indsatsområder og sammenhænge i mulighederne. - Undervisningen af den enkelte elev er derfor baseret på en individuel undervisningsplanlægning og er tilrettelagt og gennemføres således, at den passer til den enkelte elev med hensyn til emne, metode, sværhed, tempo, lærerstøtte, materialer m.m.

- Den individuelle undervisningsplanlægning aftales med forældrene på jævnlige konferencer. - I de løbende behandlingsdrøftelser medvirker også repræsentanter fra kommunernes skole- og socialforvaltninger for at sikre, at eventuelle foranstaltninger, som er nødvendige i hjemmet, også sættes i værk.

Opdelingen af eleverne på klasser og hold sker fortrinsvis på baggrund af et alderskriterium; men også hensynet til elevens fysiske og psykiske behov indgår i overvejelserne omkring klassesammensætning. Undervisningen gennemføres i vidt omfang som ikke fagdelt undervisning og rummer aktiviteter på tværs af den sædvanlige klasseopdeling.

Skolens indsats vedrører i høj grad en gruppe børn, som gennem deres korte liv har erkendt deres egen magtesløshed og utilstrækkelighed. - Skal disse børn have troen tilbage og bringes til "at turde", er succeser og positive erkendelser alene vejen, og en tæt personkontakt er en nødvendig forudsætning. - Indsatsen sker i en tæt sammenhæng med hjemmet, som ofte også har behov for at erkende, at "børnene kan godt selv".

Vort tilbud skal tillige ses i lyset af en forpligtelse til at sikre, at vore børn så langt som muligt lærer at klare sig selv i en voksentilværelse eller - sagt på anden måde - er parate til et voksenliv med mindst mulig afhængighed af offentlige hjælpeforanstaltninger. - Vort tilbud er derfor også "en investering, der skal betale sig", og svigter vi, betyder det i et livsforløb for lokalsamfundet udgifter, som måske kunne være undgået. - Det er derfor vigtigt, at "vi er klædt rigtigt på" til denne opgave, og at de nødvendige ressourcer er til stede.

Henvisning af børn - og særlige krav til skolens indsats

Det ligger i Folkeskolelovens forudsætninger, at børn har ret til et tilbud ved den lokale skole, og ganske særlige hensyn eller behov skal tale for, at barnet ikke har sit tilbud d‚r. - Henvisning af børn til os er derfor også en proces, hvor psykolog og andre specialister indgår, og de lokale skole-myndigheder og kommunalbestyrelsen er pålagt at sikre, at barnets behov ikke kan imødekommes gennem de særlige foranstaltninger, hjemkommunen selv kan etablere inden for skolevæsenets egne rammer. - Vor undervisning er derfor også en stadig observation af det enkelte barns udvikling, og vi følger løbende udviklingen i de undervisningsmæssige forudsætninger i den normale folkeskole for at sikre, at barnet altid er skolemæssigt korrekt placeret hos os.

- Kræver elevernes udvikling en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, kan undervisningen strækkes til 11 år ud over børnehaveklassen; og elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret.

Vi har pligt til at tilbyde særlige foranstaltninger, og vi har da også særlige muligheder. - Skolen har særlige specialister tilknyttet som psykolog, børnepsykiater, neurolog, specialøjenlæge, specialtandlæge med flere, ligesom skolen samarbejder med lands- og landsdelsdækkende institutioner inden for specialområdet. - Jvf. Folkekolelovgivningens § 28 varetages undervisningen af lærere, og de særlige opgaver omkring vore børn betyder, at vilkårene for at undervise hos os er en efteruddannelse oven i den ordinære læreruddannelse - og her helst en uddannelse som speciallærer. - Gennem videreuddannelse sikrer vi tillige lærerne nødvendig specialviden til løsning af opgaverne omkring vore børn.

Arbejdet med sprog og tale indgår som en naturlig del af skolens daglige indhold, og talepædagogen indgår i et tæt samarbejde med lærere og pædagoger herom. - Yderligere forestår talepædagogen undervisning af enkeltelever eller hold af børn med specifikke talevanskeligheder.

Fysioterapeuten yder fysioterapeutisk behandling ved skole og fritidsordning med ialt 30 ugentlige timer - samt 7 timers konsulentfunktion for børn fra kommunernes skoler. - Fysioterapeuten medvirker dels med konsulentopgaver i forhold til lærere, pædagoger og forældre omkring deres mulighed for at fremme børnenes motoriske færdigheder som led i deres daglige omgang med barnet, ligesom fysioterapeuten medvirker som behandler med specifikke træningsopgaver i forhold til særligt behandlingskrævende børn.

Bornholms amt har fastsat mål for skolens arbejde

Skolens vilkår og undervisningstilbud er besluttet af amtsrådet, hvorfor undervisningsplanlægningen skal ske ud fra de af amtsrådet fastlagte servicemål:

  • at elevernes udvikling fremmes i overensstemmelse med Folkeskolelovens formålsbestemmelser herom
  • at eleverne fagligt og kundskabsmæssigt sikres samme mulighed som andre for at udvikle sig i overensstemmelse med deres forudsætninger
  • at eleverne inden for de givne muligheder kommunikativt sikres forudsætninger for at udtrykke meninger, ønsker og behov
  • at eleverne - blandt andet ved at lære at vurdere egne muligheder - kan deltage i almindelige sociale aktiviteter og udnytte de muligheder, disse giver.

De nødvendige undervisningsmidler og hjælpemidler stilles vederlagsfrit til rådighed for børnene.

For skolen er det ikke et succeskriterium at have mange børn, men

  • at undgå at få de børn, som kan klares inden for Folkeskolens normale rammer,
og til gengæld,
  • at de børn, skolen skal have, sikres de bedste udviklingsmuligheder til et værdigt voksenliv med selvrespekt, harmoni og indhold.

Skolens børn er som følge af deres handicap i højere grad end andre afhængige af det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. Deres udbytte af skolen er en del af den opsparing, der gør det muligt for dem at lære resten af livet. - Bornholms amt går ind for at investere i børn og investere i, at fremtidens borgere får den bedst mulige boglige uddannelse og menneskelige dannelse. - Det er en investering, der kommer mange gange igen. - Hvis skolegangen er fattig, kan livet også nemt blive det.

På dage uden undervisning kan børnene være i fritidstilbudet Pilehøj hele dagen, og forældrene bliver i god tid inden en skolefridag spurgt, om deres barn da skal passes i fritidsordningen.

Leif Bach-Petersen   
Forhv. skoleinspektør

Skovskolebillede 1999

På vej med
oplevelser,
indtryk og
erfaringer
- og en tro
på egne
muligheder


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550