Links
til slægtsforskning på nettet
  Links til slægtsforskning via Internettet

På Internettet findes utrolig mange steder, hvor vi som slægtsforskere kan finde forskellige former for oplysninger. Er det arkivlovgivningen så går vi ind i Statens arkiver under publikationer, eller vil vi se noget om navneforskning så er det under Institut for navneforskning på Københavns universitet vi skal klikke på.
Værre er det, hvis vi vil søge efter vore egne aner eller en anetavle, så skal der gang i fantasien og en portion held skal der også til. Men det er nok værd at prøve sig lidt frem og se, hvad der er af muligheder.
Man kan komme langt med nogle enkelte adresser, og så derfra springe rundt imellem alle de forskellige interessante hjemmesider, ved at gå ind i de pågældende siders afdelinger for Links. Når man har fundet en hjemmeside, der indeholder oplysninger, som kan hjælpe os nu og senere, kan man gemme adressen på Pc'en under det, der hedder "foretrukne".

Slægtsforskerens 10 budGode råd er altid værd at samle på, men nettets muligheder skal bruges med omtanke, og du bør altid slå efter i de originale kilder, når du har fundet oplysninger på nettet. - I det efterfølgende en del Internet adresser som springbræt til at komme videre rundt til de steder, der kan være gode at besøge for os slægtsforskere.

LinkTekst
Statens arkiver
Man har her samlet alle statens arkiver med direkte adgang til Rigsarkivets, Landsarkivernes og mange flere arkivers hjemmesider.
forsiden af Landsarkivets hjemmeside reklameres de forskellige hjælpemidler - emneark og foldere - som kan fås på læsesalen, men som også kan hentes på nettet. - Se, hvad man kan hente her.

Dansk Demografisk
Database
Her kan man lede i Dansk Demokratisk database i f.eks.
Kirkebøger
på Internet
Statens Arkiver er i øjeblikket i gang med et forsøg med at lægge indscannede kirkebøger og folketællinger ud på Internettet. - Da det er et forsøg, kan siderne blive lavet om, serveren kan være nede for opdateringer o.s.v. - Kun de sogne, der er tilgængelige, kan ses i menuen. Ændringer, også for folketællinger, vil blive meddelt under Nyheder.
Det er nødvendigt at bruge plugin (programtilføjelse) til browseren for at se billederne. Plugins tilføjer også ekstra funktioner som f.eks. zoom. Nogle plugins er freeware (gratis), andre er betalingsprogrammer.
De indscannede filer er alle indscannet i TIFF FAX GRP 4 fra film / mikrokort, og de er alle indscannet i sort/hvid. Dette format er valgt som følge af billedfilens størrelse og billedkvalitet; det er hurtigt at hente frem på skærmen. Billedkvaliteten afhænger af flere faktorer:
 • arkivaliernes fysiske tilstand,
 • filmens kvalitet,
 • scanningen,
 • brugerens skærm og dens opløsning.
Kort- og
Matrikelstyrelsen
Hjemmesiden har link til kortarkivet, og oplyser om åbningstider mm.
Kort & Matrikelstyrelsen er ved at færdiggøre et projekt sammen med Lantmåteriverket i Sverige og Universität Greifswald i Tyskland, hvorefter over 10.000 indskannede kort vil blive lagt ud på Internettet.
Med i projektet hører også undersøgelser af interessen for kort via nettet, brugerønsker til applikationer, filtyper og databasestruktur, betingelser for copy-right og e-handel m.m. Rapporterne bliver også lagt ud på nettet, efterhånden som de er færdige.
Kort & Matrikelstyrelsen har valgt at lægge de knap 3.000 minorerede sognekort ud. Det er kort i 1:20.000 fremstillet på grundlag af de ældre matrikelkort. De kan ses på nettet i en komprimeret filtype (MrSid), og på forsøgsbasis kan en enkelt fil downloades. Ellers vil der være mulighed for at købe almindelige filér (jpg og tif) i Kort & Matrikelstyrelsen.
Kortene kan ses i en prototype, som man er velkommen til at kommentere. Den ligger på Kort & Matrikelstyrelsens egen hjemmeside (www.kms.dk), således at man på forhånd kan få indtryk af de kort, som findes i arkivet.
Ved anvendelse af Det levende Danmarkskort er det muligt at udpege specifikke lokaliteter, landejendomme, større gårde m.m. og deres beliggenhed.
På sporet af slægten Vinteren 2002-2003 gennemførte DR-Regionalen i Næstved samt DR2 under navnet På sporet af slægten en serie udsendelser om slægtsforskning. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm havde, sammen med SIDEN SAXO, haft del i arbejdet og præsenterede en stor website med næsten alt, hvad man kan ønske sig af informationer for vordende - men også let øvede - slægtsforskere.
Siden er på alle måder anbefalelsesværdig og rummer mange faciliteter til hjælp for slægtsforskere. Downloads af skemaer og hjælpefacilieter kan også kan laves fra siden. - Oprindeligt fortalte hjemmesiden, hvornår programmerne blev sendt i radio og TV - men i dag kan udsendelserne ses eller høres fra hjemmesiden.
Slægtshistoriens kilder På siden hjemmesiden Slægtshistoriens kilder kan du orientere dig om mulighederne for slægtsforskning i Kirkebøger, Folketællinger, Skifte-, Fæste-, Foged- og Politiprotokoller samt Lægdsrullerne.
Slægtsforskning
over Sundet
Der er åbnet et nyt site for slægtsforskning. Den nye side skal gøre det lettere at finde sine forfædre hinsidan. "Over Øresund" er et samarbejdsprojekt mellem Landsarkivet i Lund, Landsarkivet for Sjælland m.fl., Malmø Stadsarkiv og Københavns Stadsarkiv.
Danske og svenske slægtsforskere kan her hente hjælp i bl.a. en lille ordbog over de mest almindelige svenske og danske ord i kilderne.
Imigration Københavns Stadsarkiv forsøger at få mulighed for at lave en indsamling af erindringer fra etniske minoriteter - nærmere bestemt at sikre erindringer fra de "fremmed- og gæstearbejdere", der kom til København i 1960'erne og 70'erne. De har for en stor dels vedkommende nået pensionsalderen, og hvis det på nogen måde skal lykkes at redde deres fortællinger om, hvordan det var at komme til Danmark, skal der ikke gå for mange år. Deres stemmer ville så for bestandigt være ude af den sammensatte fortælling om danskernes historie. På samme måde kender vi stort set kun historien om et lignende antal nydanskere fra omkring år 1900 (svenskere, polakker etc.) via andenhåndsudsagn.
Danmark har siden 1960'erne bevæget sig hen mod et flerkulturelt samfund. I København har nu op mod en femtedel af indbyggerne en anden etnisk baggrund end dansk. Det er en vigtig opgave, at deres oplevelser med at ankomme til og skabe sig en tilværelse i København bliver dokumenteret for eftertiden. En sidegevinst vil være, at Københavns historie dermed kan blive belyst via en anden optik end den hidtil anvendte. En aktiv indsamling af disse nydanskeres erindringer, må ses som en naturlig del af arkivets arbejdsfelt.
Historie-online.dk
Historie-online drives af Dansk Historisk Fællesråd, DHF. Her finder du f.eks. altid aktuelle nyheder om:
 • Historiske udstillinger og aktiviteter
 • Omtale af bøger og TV-udsendelser
 • Slægtsforskning og lokalhistorie
 • Møder, seminarer og træf
 • Historie-for-sjov, også til din PC
 • Historiske features og temaer

Dansk Historisk Fællesråd er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer og foreninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og seminarer, udgive publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.
DHFs medlemmer består af de fire landssammenslutninger for hhv. lokalarkiver, lokalhistoriske foreninger, slægtshistoriske foreninger og museer samt en lang række foreninger og institutioner, der arbejder til fremme af historisk forskning og formidling.
DHF udgiver det historiske tidsskrift Fortid og Nutid, der med fire numre årligt holder fingeren på pulsen med den nyeste historiske danske forskning. Desuden udgives forskellige værker, f.eks. Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk.
Sammenslutningen
af Slægtshistoriske
Foreninger - SSF
En paraplyorganisation for slægtshistoriske foreninger i Danmark. SSF varetager de fælles interesser - og virker som et bindeled mellem disse foreninger. SSF er stiftet 23.4.1981 med det formål at varetage de slægtshistoriske foreningers interesse - såvel mellem foreningerne indbyrdes som udadtil - herunder at styrke den slægtshistoriske forskning.
SSF afholder årligt et weekendkursus med interesse for slægtsforskere og udgiver tidsskriftet SLÆGTEN samt adskillige andre slægtshistoriske publikationer. - Årbogen HVEM FORSKER HVAD udgives af SSF i samarbejde med 2 andre beslægtede foreninger.
Slægtshistorisk
Forening for
Storkøbenhavn
- Anetavlen
Du har her mulighed for på en nem måde at mødes med andre slægtsforskere og diskutere forskellige slægtsnavne. Du kan også søge hjælp til forskellige genealogiske emner, hvis din ane er forsvundet eller hvis du bare er gået i stå med et problem.
Forummet er baseret på indlæg fra læser til læser, og vi håber på at erfarne læsere vil øse af deres viden til glæde for alle - især nye slægtsforskere, som gerne vil i gang med at finde deres familie.
Hvem ved - måske finder du lige akkurat den brik, der mangler for at komme videre!
Alle deltager på lige fod og alle er velkomne til at sende et indlæg.
SIDEN SAXO Statens arkivers magasin om dansk historie.
Kildeskriftselskabet
"Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie" er selskabets fulde navn, og selskabet blev stiftet i 1877 af en kreds af yngre historikere, som senere skulle blive vigtige skikkelser i dansk historisk videnskab. Siden oprettelsen har Kildeskriftselskabet udgivet en lang række primære kilder til dansk historie. I 1970'erne blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte genoptryk af klassiske fremstillinger af dansk historie, som var uopdrivelige i originaludgave. Mere end 100 titler kan i dag leveres, og henvendelser om bogsalg kan ske til Selskabets sekretariat: Rigsdagsgården 9, DK-1218 København K. - Telefon: (+45) 33 14 34 14 - Fax: (+45) 33 14 34 14. - E-post: salg@kildeskrifter.dk
Danske Lokalbibliografier Ingang til historisk og nutidig lokallitteratur. - Og fra hjemmmesiden mulighed for at finde ud af, i hvilket amt "sognet/herredet/primærkommunen" ligger. - Søg i: Sogneregistret.
Dansk Lokalbibliografisk Udvalg blev under navnet "Hovedredaktionen for Dansk Lokalbibliografi" stiftet 10. april 1970 med det formål at skabe en landsdækkende lokalbibliografi. I 1988 blev udvalget tilknyttet Bibliotekscentralen og blev et underudvalg under dette med navnet "Dansk Lokalbibliografisk Udvalg" og med den opgave at fortsætte hovedredaktionens initiativtagende, formidlende og rådgivende rolle. I juni 1998 ophørte tilknytningen til Dansk BiblioteksCenter og Statsbiblioteket overtog august 1998 sekretariatsfunktionen for udvalget.
Dansk Folkemindesamling
Dansk Folkemindesamling er statens arkiv for dokumentation og udforskning af dagliglivets ikke materielle kultur i Danmark fra renæssancen til i dag. - Dansk Folkemindesamlings opgave er:
 • som landsdækkende arkiv at dokumentere dagliglivets kultur i form af levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik,
 • som forskningsinstitution at studere kulturer i Danmark i internationalt perspektiv,
 • at tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvare forespørgsler og servicere besøgende på læsesalen.
Det Kongelige
Bibliotek i København
Herfra kan man søge i bibliotekets forskellige databaser direkte. F.eks. kan man her finde de forskellige slægtsbøger der er skrevet.
Den Nationale
Billedbase
I Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling findes en samling på 11 millioner billeder, som offentligheden hidtil kun har haft adgang til ved personligt fremmøde. Nu er store dele af samlingen digitaliseret og gjort tilgængelig i elektronisk form over internettet i Den nationale Billedbase.
Dagligt registreres og skannes nye billeder til Billedbasen. De elektroniske billeder beskytter de originale billeder mod slid og unødig lyspåvirkning. Samtidig får offentligheden hurtig og let adgang til billederne fra bibliotekets store billedsamling.
- Søg bl.a. i Det Nationale Fotomuseum med historiske gengivelser i Müllers Pinakotek, portrætregistranten, og Det Kongelige Biblioteks Kort- og tegningssamling med kort og tegninger fra hele landet.
Det humanistiske
Fakultet, Københavns
Universitet
Her er der rigtig meget forskelligt.
Arbejderbevægelsens
Bibliotek og Arkiv
:
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (The Labour Movement Library and Archive). - Arkiv - Bibliotek - Museum for Arbejderhistorie.
Medicinshistorisk
Museum
Museet er et landsdækkende museum, der skildrer sundhedsvæsenets og den medicinske behandlings historie. Her er en mængde spændende genstande og temaudstillinger at se på, og museet har som en afdeling af københavns Universitet forsket i sit emne. På museets hjemmeside , kan man finde mange oplysninger om aktiviteter, udstillinger og en guidning til hvordan, man kommer til museet.
Sammenslutningen
af Lokalarkiver - SLA
Lokalarkiverne passer på historien - og det er her, du finder svar på spørgsmål om din egn, dit hus og din slægt - og en hel masse andre spørgsmål om den lokale historie.
SLA er landsorganisation for flere end 450 danske lokalarkiver. Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalarkiverne, om SLA samt relaterede emner.
Du kan bl.a. her se, hvad det er de har på de lokalhistoriske arkiver, ligesom der også er links til et udvalg af lokalarkiver med egen hjemmeside - inddelt efter amter.
Danske billeder Danskebilleder.dk er en billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker. Deltagerne kan ses ved fra forsiden, at vælge drop-down knappen ud for "Hele landet".
Databasen er under stadig opbygning, og vil primært indeholde billeder af topografisk karakter.
Brugerne af billeddatabasen kan frit kopiere billederne til privat brug. Kommercielt brug af billederne må kun ske efter aftale med det arkiv/bibliotek, der ejer det pågældende billede.
Danmarks Nationale
Privatarkivdatabase
Mulighed for søgning i arkivmateriale fra en lang række danske arkiver.
Nordjyllandsbasen Litteratur om Nordjyllands Amt. Nordjyllandsbasen indeholder bøger, tidsskrifter og artikler fra 1995 og frem. Desuden indeholder den samtlige artikler fra de lokalhistoriske årbøger "Fra Himmerland og Kjær Herred" (1912-2000), "Vendsyssel Årbog" (1915-2000) og "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi/Jyske Samlinger" (1866-1965). Opdateres dagligt. Udarbejdes af Det nordjyske Landsbibliotek i samarbejde med 24 af amtets folkebiblioteker.
Nordjyllands
Kulturhistoriske
Søgebase
Her kan du søge i mere end 100.000 kulturhistoriske registreringer af arkivalier, billeder, bøger, museumsgenstande, udklip m.m.
NOKS var et succesrigt projekt under Det digitale Nordjylland. Projektets formål var at undersøge mulighederne for samsøgning i arkiver, biblioteker og museers digitaliserede informationer vedrørende lokalhistorie. Det lykkedes at etablere en database med mere end 100.000 poster, fotografier, bøger, museumsgenstande, kort og artikler. Databasen har siden lanceringen i februar 2002 haft et højt og stadigt stigende besøgstal. - Deltagere i projektet, der blev finansieret af Det Digitale Nordjylland, Aalborg Kommune, Museumsrådet i Nordjyllands Amt, Frederikshavns Kommune samt Vendsyssel Historiske Museum, var Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn, Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv og Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring samt Aalborg Historiske Museum, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg Stadsarkiv og Det nordjyske Landsbibliotek i Aalborg.
Aalborg Stadsarkiv Aalborg Stadsarkiv er stedet, hvor du finder svar på dine spørgsmål om historien. Det er arkivets opgave at indsamle, bevare og formidle dokumenter, tegninger, kort, fotos og film for alle. - Halvdelen af samlingen er fra forvaltningen af Aalborg Kommune og de gamle landkommuner. Den anden halvdel består af arkiver fra virksomheder institutioner og foreninger.
Det nordjyske Landsbibliotek
Det nordjyske Landsbiblioteks hjemmeside er et stort og omfattende websted som præsenterer digital information om bibliotekets mange afdelinger og funktioner. Hjemmesiden rummer:
 • Materialedatabasen NOBIS fra hvilken brugeren hjemmefra kan søge, bestille og forny materialer.
 • Det til enhver tid gældende reglement med regler for lån og åbningstider.
 • Søgemulighed i materialesamlingerne på andre biblioteker i Danmark gennem bibliotek.dk
 • Søgevejledninger til internettet: nettjenester og søgeværktøjer
 • Lokal information og elektroniske opslagsværker på internettet
Aalborg Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbiblioteks websider. Bobliotekets primære opgave er at støtte studerende og forskere ved Aalborg Universitet, men biblioteket er offentligt og alle, der har lyst kan benytte bibliotekets samling. Biblioteket har en bred samling af materialer, som dækker næsten alle emner – alle emner dækkes dog ikke på højeste niveau. Du kan her se, hvilke muligheder du har for selvbetjening via internettet. Du kan også kigge under services, da biblioteket også tilbyder services, der kunne minde om selvbetjening. - Og du kan her finde oplysninger om bibliotekets forskellige afdelinger med adresser, emneområder, specialsamlinger med videre.
Aalborg Historiske Museum Aalborg Historiske Museum er kulturhistorisk museum for Aalborg by og for den sydlige del af Nordjyllands Amt. Museet har fra sin oprettelse arbejdet såvel med arkæologi som med indsamling af kulturhistoriske genstande fra byen og egnen. - Museet er en selvejende institution, der drives med støtte fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og Staten.
Tønnies Søg i Ålborg-fotografen Tønnies store samling. Her blev f.eks. mange jyske udvandrere fotograferede før de drog afsted til deres nye hjemland.
Odensebilleder.dk Masser af personer og lokalhistoriske begivenheder fra det gamle Odense.
Lokalhistorisk
Samling i Aarhus
Omfattende leksikon over Aarhus bys historie samt billedmateriale fra det ældre Aarhus. Her kan man finde folketællinger fra Århus Amt med nogle søge- og sorteringsfaciliteter, som ikke findes i Dansk Demokratisk database. - Prøv at se under indeks, både for Folketællinger og for slægtsforskning. - Desuden guide over internetkilder til slægtsforskning i Danmark, Europa og øverige verden. - Folketællinger for Århus området.
Lokalhistorisk samling i Århus deltager i KIP, og deres indtastede data er søgbare for folketællingerne 1787, 1801, 1834 og 1845. Desuden mulighed for at foretage sogneanalyser på folketællingerne m.h.t. efternavn, fornavn; erhverv, køn m.m. - D.v.s. hvor mange gårdmænd var der f.eks i Hadsten sogn i 1834.
Historiefyn Portal til lokalhistorie på Fyn.
Silkeborg
Lokalhistoriske Arkiv
Fyldig beskrivelse af Silkeborg bys historie. Links til sider om slægtsforksning.

Terra Scaniae

Skånes historia frå internet. - Webbplatsen är utformad som ett stöd för skolan och alla som är intresserade av Skåne och Öresundsregionen förr och nu. Region Skåne med Kultur Skåne och stiftelsen Framtidens Kultur samt Helge Ax:son Johnsons Stiftelse är huvudfinansiärer. Vi som arbetar med Terra Scaniae presenteras här.
SogneTræf Vidensbank for slægtsforskere og lokalhistorikere, hvor du kan finde andre, der interesserer sig for de samme sogne, som du selv gør. Enten i form af e-mail adresser, link til hjemmesider eller postadresser. Du kan se hvilken viden andre har, og hvilken viden de søger. - Du kan frit søge på sogne i databasen. Du behøver hverken at være medlem eller at være logget ind.
Som medlem kan du tilmelde dine 'egne' sogne. Andre der søger disse sogne vil så kunne se dine data. Du har din egen 'signatur', d.v.s. et link til din email-adresse og evt. din egen hjemmeside eller postadresse. Hvert sogn har sin lukkede konference, hvortil kun de medlemmer, der har bidraget har adgang.
Vil du indtaste data, og er du allerede registreret som medlem, skal du skrive dit brugernavn og adgangskode og trykke på knappen [Login]. Hvis du ønsker at blive medlem skal du vælge linket [Bliv medlem]. - For at gøre SogneTræf til et nyttigt værktøj for slægtsforskere og lokalhistorikere er det vigtigt, at så mange som muligt tilmelder sig og bidrager med deres viden. - Uden viden: intet SogneTræf.

Mormonernes database

Det er Mormonernes database, hvor man kan lede direkte i deres kæmpe store databaser. Der er 2 databaser. I den ene har man indskrevet det der står i kirkebøgerne. Man skal passe på, når der ledes her.
Det er ikke danskere, der har skrevet kirkebøgerne af, så de har ikke kendt til vores stavemåde. Tænk på hvordan de kan have misforstået navnene. Mange af indskriverne har ikke æ, ø, å i navne. Disse bogstaver kender de jo ikke.
Den anden database er de oplysninger som slægtsforskere har sendt ind til kirken. Her kan man finde hele sammenhængende anetavler, familieskemaer og meget andet.
DIS-Danmark
- Databehandling i
Slægtsforskning
Medlemsforening for slægtsforskere, der interesserer sig for anvendelse af EDB i slægstforskningen. - Udgiver tidsskriftet "Slægt og data". Foreningens forside hvor man via de mange links, som foreningen har sat op til slægtsforskeres egne hjemmesider, kan finde rigtig mange gode hjemmesider, som de enkelte medlemmer har lavet, og hvor de fortæller om deres slægtsrelationer o.s.v.
"Opslag i kilder" giver kontakt til privatpersoner, der gratis slår op i forskellige kilder, ordnet efter amter. Desuden Web-adresser.
DIS-Danmark - Danske sogne: http://www.dis-danmark.dk/sogne_ix.htm
Hvem Forsker Hvad Årbog for slægtsforskere, personal- og lokalhistorikere. Der er ikke adgang til artikler i de enkelte årbøger, men til registeret for de seneste årbøger. Desuden genealogiske links.
Samfundet for
dansk genealogi
og Personalhistorie
Udgiver af "Personalhistorisk Tidsskrift", hvis register og indholdsfortegnelse er tilgængelig. Desuden genealogiske links.
Dansk
Slægtsgårdsforening
Medlemsorganisation for danske slægtsgårde. Arkiverer oplysninger om gårdene, ejerforhold, uddrag af folketællinger og skifteprotokoller, fotos m.m. Søgbar database over slægstgårde med mulighed for opslag efter gårdnavn eller sogn. Kopi af oplysningerne kræver ikke medlemsskab.
Indeks over amter,
herreder og sogne
i Danmark
Hjælpeværktøj til at lokalisere herreder og sogne
Stednavne-database Stednavne-database
De gule sider Mulighed for søgning på navn, vej m.m. og derefter lokalisering af adressen på et kort.
Kraks kort Mulighed for søgning på navn, vej m.m. og derefter lokalisering af adressen på et kort.

Man kan også prøve de forskellige udenlandske søgemaskiner og lade dem søge på ordet "slægtsforskning" eller "genealogi". - Som f.eks.

eller de udenlandske

Prøv også at tilmelde dig en nyhedsgruppe, der hedder ".dk.historie.genealogi". Her kommer der rigtig mange breve som man godt kan blive klogere af at læse. Man kan også selv stille nogle spørgsmål på det sted, og så håbe på, at der er nogle andre slægtsforskere som besvarer det.

Slægtsforskning er som at lege gemmeleg. - Anerne gemmer sig, og jeg skal prøve at finde dem!


[Gå retur til forrige side]  [Føj til foretrukne]  [ E-mail til Leif Bach-Petersen]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550     Gå til Curiculum Vitae