Litteratu til slægtsforskningLitteraturliste:

I litteraturlisten er alene medtaget et udvalg af den mest væsentlige litteratur. Udvalget er foretaget ud fra et subjektivt skøn, ligesom emnerne er begrænset til de væsentligste for den, der vil påbegynde et slægts- og lokalhistorisk studium. I hver af de nedenfor nævnte titler vil der igen være henvisninger til mange andre titler, såvel monografier som tidsskriftsartikler, m.v. Der er ikke givet henvisninger til den trykte stamtavlelitteratur eller etatværker, "stater", m.v., idet der her må søges i bibliografierne og de fortrinlige oversigter i Personalhistorisk Tidsskrift, der jævnligt ajourføres. De nedennævnte lærebøger i slægtsforskning og lokalhistorie giver også fortrinlige vejledninger i, hvordan man finder frem til trykte stamtavler, "stater" m.v. Ethvert folkebibliotek kan fra Statsbiblioteket, Universitetsbiblioteket el. Det Kgl. Bibliotek hjemlåne denne litteratur til lokal benyttelse. Frederiksberg Kommunebiblioteker, der er specialbibliotek for slægtslitteratur, har omfattende samlinger (med kartotek på slægtsnavne), men samlingen kan kun benyttes på stedet.

Slægts- og lokalhistorie:

 1. Fabritius, Albert & Hatt, Harald: Håndbog I slægtsforskning, 3. udg. 1963, nyere optryk.
 2. Worsøe, Hans H.: Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie, 1987.
 3. Prange, Knud: Mit navn er Jensen. En bog om slægtsforskning, DR 1989.
 4. Hvidtfeldt, Johan (red.): Håndbog for danske lokalhistorikere, Dansk Historisk Fællesforening 1952-56, reprotryk 1970 (Udsolgt fra forlaget).
 5. Prange, Knud: Lokal Historie - en håndbog, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1989.
 6. Nørgaard, Gert Ravn: Slægtshistorisk grundbog, Lokalhistorisk Værksted, Oxbøl 1986.
 7. Jensen, Henning & Thorkelin, Ebba: Arkivhåndbog Nørrejylland. Håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1980.
 8. Harfot, Elo: Trævlerødder - Alternativ slægtshistorie, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1984.

Skrift:

 1. Kromann, B.: Skriftens historie i Danmark. 1943.
 2. Kroman, Erik: Skriftens historie i Danmark, Dansk Historisk Fællesforening, 3. oplag 1970.
 3. Simon, Georg: Gotisk skrift, læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder, DHH, 4. opl. 1981 (Udsolgt fra forlaget).
 4. Møldrup, Anna Elise: Gotisk Håndskrift. Vejledning i læsning af kilder til slægtsforskning. Schultz 1963(Udsolgt fra forlaget).

Kronologi:

 1. Bauer, R.W.: Calender for årene 601 til 2200, 1868, utallige optryk, Dansk Historisk Fællesforening 1977 (Udsolgt fra forlaget).
 2. Nielsen, Herluf: Kronologi, Dansk Historisk Fællesforening, 2. udg. 1967.

Mål og vægt:

 1. Galster, Georg: Mønt, DHE, 2. rev. udg. 1973
 2. Rasmussen, Poul: Mål og vægt. Dansk Historisk Fællesforening, 2 udg. 1975

Arkiver:

 1. Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 1. bd. 1-2 Red. W.v. Rosen): Rigsarkivets arkivalier fra middelalderen til ca. 1848, Rigsarkivet 1983.
 2. III, bd. 1 (Red. Vagn Aage Petersen): Forsvarets arkiver, hæren 1660-1980, RA 1984. jfr. 26.
 3. IV, bd. 1-2 (Red. Vello Helk og H. Kargaard Thomsen): Private personarkiver, Rigsarkivet 1984-86.
 4. Brenner, S. Otto: Personalhistoriske kilder for Skåne, Halland og Blekinge, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1967/77. (Med oplysninger om arkivadresser og bl.a. kirkebogsbestanden sogn for sogn i området.)
 5. Gribsvad, Frode & Hvidtfeldt, Johan: Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele. En Oversigt. Landsarkivet 1944.
 6. Helk, Vello (udg): Håndskriftssamlingen I-XIV, 1985-87. Manuskript på RA's læsesal fra 1988.
 7. Holmgaard, Jens (udg): Rentekammeret. Danske og norske afdl. 1660-1 848, RA 1964.
 8. Ilsøe, Grethe: Dansk arkivbibliografi 1889-1981, 1984 m. tillæg, afsluttet 1983, u.å., herefter jævnligt oversigter i Personalhistorisk Tidsskrift.
 9. Jørgensen, Harald: Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 2. rev. udg., Landsarkivet 1977.
 10. Kohl, Carl v.: Hærens Arkiv, 1946 (Udsolgt fra forlaget).
 11. Kornerup, Bjørn (udg): Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner, RA 1943.
 12. Riising, Anne: Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse, Landsarkivet 1970.
 13. Worsøe, Hans H. & Rasmussen, Poul: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse I-II m. register. Landsarkivet 1980-88.
 14. Worsøe, Hans H.: Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning. Historisk Samfund 1. Sdr.jylland 1983. (Med oplysninger om kirkebogskontorer syd for grænsen.) Københavns Stadsarkiv Oversigt og vejledning, Kbh. Stadsarkiv 1974.

Folketællinger:

 1. Brinch, Benny: Folketællingen 1801. i tidsskr. Fortid og Nutid XXV, 1973.
 2. Elkilt, Jørgen: Folketællingen 1845. Metodiske problemer ved databehandling af et folketællingsmateriale 1-2, 1969.
 3. Johansen, Hans Chr.: Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1840, 1976.
 4. Marquard: Folketællingerne og deres benyttelse, tidsskr. Fortid og Nutid III. 1921.
 5. Rasmussen, Jørgen Nybo: Ordning og registrering af folketællinger, i tidsskr. Arkiv, 1974, s. 98-114.
 6. Worsøe, Hans H.: Folketællinger i Nordslesvig 1864-1919, i Sønderjyske Årbøger, 1964.

Kirkebøger:

 1. Andersen, Finn: Sjællands stifts præstearkiver, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 17-48.
 2. Bang, Gustav: Kirkebogsstudier. Bidrag til befolkningsstatistik og kulturhistorie i det 17. årh., 1906, reprotryk 1976.
 3. Thestrup, Anna: Kirkebøgernes til- og afgangslister, Fortid og Nutid XXIV, 1969-71.
 4. Ørberg, Paul G.: Nærlæsning af nyere kirkebøger. En kulturhistorisk og metodisk undersøgelse at kirkebøgerne efter 1812,i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980.
 5. Ørberg, Paul G: Hvad Præsten skrev - i kirkebogen. Kirkebøger og deres brug. Arkivernes Informationsserie. 1991.

Lægdsruller m.m.:

 1. Hansen, Gregers Hvidkjær: Vejledning i benyttelse af fynske lægdsrullefilm 1790-1862. dupl. 1983 (m. udførlig forkortelsesliste).
 2. Rasmussen, Knud: Lægdsruller og deres tilblivelse 1788-1914 (Forordet i Lægdsruller ca. 1830-ca.1930). 1965.
 3. Rasmussen, Knud: Lægdsvæsenet 1788-1914, i: Arkiv, I, 3, 1967. s. 168-90 Udskrivningsarkivalier 1700-1788. Landsarkivet Nørrejylland 1971.
 4. Wolter, Hans Chr.: Hærens registrering af udskrevne og hvervede soldater, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1987.

Matrikler:

 1. Wolter, Hans Chr.: Hærens registrering af udskrevne og hvervede soldater, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1987.
 2. Bro-Jørgensen, J.0. (udg.): Matriklerne 1664 og 1688, 2. udg. RA 1976 (heri også mikrofilmnummer.)
 3. Ewens, Johan: Matrikelsarkivet, i: Fortid og Nutid XVII, 1948. s. 247-62.
 4. Knudsen, Gunnar: De danske matrikler og deres benyttelse ved historiske undersøgelser, i: Fortid og Nutid II. 1918. s. 1-42.
 5. Wolter, Hans Chr.: Hærens registrering af udskrevne og hvervede soldater, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1987.
 6. Pedersen, Henrik: De Danske Landbrug... Chr. V.s Matrikel 1688, 1938. Reproudg. ved Kildeskriftsselskabet 1975. Heri bl.a. Indledning ved Sv. Aakjær og Kildekritisk Vejledning ved Fridlev Skrubbeltrang, som er meget væsentlig.

Lens- og amtsregnskaber:

 1. Bang, Thomas B.: Lensregnskaberne og deres benyttelse som historisk kilde, i: Fortid og Nutid I, 1914-16, s. 141-60.
 2. Christiansen, Carl S.: Om amtsregnskaberne som historisk kilde, i: Fortid og Nutid IV, 1923, s. 1-37.
 3. Jexlev, Thelma: Lensregnskaberne - en oversigt. Lokalhistorisk Afdeling 1978. Heri også oplysninger om de enkelte len, lensmænd etc.

Skifter og testamenter:

 1. Andersen, Finn: Selv dødsboer fortæller. Skifteretssager og deres brug. Arkivernes Informationsserie. 1991.
 2. Frandsen, Niels H.: Dansegilde og mordbrand. Dansk Historisk Fællesforening. 1995.
 3. Jensen, Henning og Ebba Thorkelin: ARKIVHÅNDBOG NØRREJYLLAND. 1980.
 4. Jørgensen, Johan: Skifter og testamenter, Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. 1968. (Heri mange nyttige henvisninger).
 5. Løgstrup, Birgit: Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868. 1982.
 6. Nørlit, Axel: Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m., eget forlag 1948. (Heri nyttigt stedregister. For Nørrejylland stedregister i nr. 7., ligesom omfattende oversigter).
 7. Riising, Anne: Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet 1983.

Brandtaxationer- og forsikring:

 1. Christensen, Harry: Bygninger før i tiden. Brandforsikringer og bygningshistorie. Arkivernes Informationsserie. 1996.
 2. Christensen, Jens: Brandforsikringen gennem 150 år. Den almindelige brandforsikring for landbygninger 1792-1942. 1942.
 3. Jørgensen, Frank: Brandforsikringsarkivalier i RA vedr. landbygninger i kongeriget, i: Fortid og Nutid XXIII, 1966-68, s. 383-89.
 4. Knudsen, Hans: Bygningshistoriske brandforsikringsarkivalier, i: Fortid og Nutid XVI, 1945-46, a. 200-11.
 5. Linde, Helle: Landbygningernes brandforsikring 1792-1872, i: Fortid og Nutid XXII, 1963-65, s. 1-4.
 6. Pedersen, Carlo M.: Om broders huus vorder brent. Købstædernes almindelige brandforsikring gennem to hundrede år. 1960
 7. Skak-Nielsen, Luise: Byernes brandtaksationer og deres kildeværdi for genealogisk og lokalhistorisk forskning, i:Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 163-184, også udgivet af Lokalhistorisk Afdeling.

Skøde- og panteprotokoller:

 1. Damgaard, Helle: Kilder til købstadsejendommenes historie i landsarkiverne, en vejledning. Arkivserien nr. 20, 1983.
 2. Henningsen, Lars N.: Ejendomshistorie i Nordslesvig, 1983.
 3. Hjelholt, Holger: Købstædernes skøde- og panteprotokoller, i: Fortid og Nutid VI, 1926-27, a. 32-57 (m. kortfattet registratur over de bevarede, ældre protokoller).
 4. Korsgaard, Peter: Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af ejendomshistorie på landet. Rigsarkivet 1981.

Tingbøger:

 1. Balle, Torsten (udg): Tingbogsekstrakter fra Thy 1666-1711, bd. 1-2. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1982 (I indledningen omfattende litteraturhenvisninger).
 2. Frandsen, Niels H.: Dansegilde og mordbrand. Dansk Historisk Fællesforening. 1995.
 3. Frandsen, Niels H.: Forenings- og retsbetjentarkiver. Arkivernes Informationsserie. 1991.
 4. Knudsen, Hans: De danske rådstueprotokoller og tingbøger, i: Fortid og Nutid XV, 1943-44, s. 73-90.
 5. Jørgensen, Harald: Lokaladministrationen i Danmark. Rigsarkivet. 1995.
 6. Nielsen: Gamle jyske tingsvidner, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1882/1977 (heri interessant redegørelse for herredstingets virksomhed).
 7. Nørr, Erik og Pedersen, Karl Peder (red.): På embeds vegne. 1998.

Godsarkiver:

 1. Jansen, Lotte: De fynske godsarkiver, en introduktion, dupl. LA 1975 (kan også bruges som model for godsarkivernes principielle indhold for det øvrige Danmark)
 2. Petersen, Esther: Hvad kan godsarkiver bruges til? i: Arkiv bd. 11 nr. 3, 1987, S. 147-66.

Topografiske- og andre kort:

 1. Frandsen, Karl-Erik (red.): Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, 1: Atlasbind, 2: Tekstbind, Dansk Historisk Fællesforening 1984.
 2. Hellesen, Jette Kjærulff & Tuxen, Ole (red.): Historisk Atlas Danmark, 1988.
 3. Kjelbo, Ib: Historisk kartografi, 2. udg. Dansk Historisk Fællesforening 1972.
 4. Nordlund, O.H.: Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser, 1978.
 5. Nørlund, N.E.: Danmarks kortlæsning I, 1943.

"Uægte børn" - børn født uden for ægteskab:

 1. Frandsen, Niels H.: Dansegilde og mordbrand. Vejledning om retsbetjentarkiver, 1995.
 2. Hansen, Georg: Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i Danmark i det 18. århundrede, 1957.
 3. Wegener, Morten: Familieret, 1975, s. 203-288.
 4. Worsøe, Hans H.: Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab. Deres vilkår og mulighederne for at følge dem og finde deres forældre, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 243-266. (Med yderst nyttige litteraturhenvisninger).

Tidsskrifter:

 1. Personalhistorisk Tidsskrift, udg. at Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie siden 1880. (Dansk slægtsforsknings helt centrale tidsskrift). Navneregistrene 1880-1965 udg. særtryk, bd. 1-3. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1976.
 2. Fortid og Nutid, Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie udg. af Dansk Historisk Fællesforening siden 1914. Indholdsfortegnelser 1914-48 og 1949-83.
 3. Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning, udg. at RA siden 1966. Udkommer noget uregelmæssigt.
 4. Hvem forsker hvad, udkommet hvert år siden 1968.
 5. Jeg arbejder med ... Dansk Slægtsforskerfortegnelse. Udg. at Dansk Historisk Håndbogsforlag siden 1978. Hft. nr. 11 udg. marts 1990.

Landboforhold/Kulturhistorie:

 1. Bjørn, Claus: De danske landbrugs historie 1-4. 1988 ff.
 2. Bregenhøj, Carsten: Etnologisk interviewteknik. Dansk Historisk Fællesforening 1971.
 3. Fussing, Hans H.: Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie omkr. 1600. 1942. Reproudg. ved Kildeskriftselskabet 1973.
 4. Jørgensen, Harald: Studier over det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det 19. årh., 1940. Reprotryk ved Kildeskriftselskabet 1975.
 5. Nørregaard, Georg: Arbejdsforhold indenfor dansk håndværk og industri 1857-1899. 1943. Reprotryk ved Kildeskriftselskabet 1977.
 6. Mogensen, Margit: Fæstebønderne i Odsherred. Studier over sociale og økonomiske forhold ca. 1750-1800, 1974.
 7. G. Nelleman, Georg (m.fl.): Dagligliv i Danmark i vor tid 1-2, 1988-89.
 8. Olsen, Gunnar: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774. 1957. Reproudg. ved Landbohistorisk Selskab 1975.
 9. Piø, Jørn: Folkeminder og traditionsforskning. 2. udg. Dansk Historisk Fællesforening 1971.
 10. Skrubbeltrang, Fridlev: Det danske landbosamfund 1500-1800, udg. at Den Danske Historiske Forening 1978. (Vel det mest centrale værk om emnet med omfattende litteraturhenvisninger).
 11. Skrubbeltrang, Fridlev: Husmand og inderste. Studier over sjællandske landboforhold 1660-1800. 1940. Reproudg. 1974.
 12. Steensberg, Axel (red): Dagligliv i Danmark 1620-1720, 1969. & Dagligliv i DK i det 19. og 20. århundrede. 1-2. 1963-64.
 13. Stoklund, Bjarne: Bondegård og byggeskik før 1850. Dansk Historisk Fællesforening 1972.
 14. Villadsen, Kjeld: Pest, skatter og priser. Befolkningsudviklingen i Køge 1629-72. Lokalhistorisk Afdeling 1976.
 15. Aakjær, Svend: Dansk landsbyhistorie 1844-1600, Fortid og Nutid IV, 1923, s. 147-63 + bd. V, 1924, s. 214-16, genoptryk i særtryksudgivelsen Lokalhistorie - Rigshistorie ... og andre artikler fra fortid og nutid, 1967.

Opslagsværker/Ordbøger:

 1. Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet.
 2. Post- og Telegrafadressebogen med alfabetisk fortegnelse over byer, gårde, huse og villaer med henvisning til sogn. Der findes også Vejvisere for en række andre jyske købstæder.
 3. Ordbog over det danske sprog, grundlagt af Verner Dahlerup. bd. 1-28, 1918-56. Genoptrykt.
 4. Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdl., RA 1977, (jvf. også det leksikale afsnit i nr. 4).
 5. Andersen, Axel: Håndbøgernes hvor står det? 1969. Omfattende litteraturhenvisninger til håndbogslitteraturen).
 6. Bruun, Henry & Simon, Georg: Dansk historisk bibliografi 1913-1942, bd. 1-6, 1966 ff.
 7. Bruun, Henry: Dansk historisk bibliografi 1943-47.1956. (Herefter kan fx. anvendes de hist. årsbibliografier, Dansk Bogfortegnelse års- eller 5-års udg. Enhver læsesalsbibliotekar kan give den interesserede vejledningen).
 8. Dybdahl, Annegrete (udg): Historisk Vejviser. 1986. Rettelser og suppl. 1987 ff. (omfattende adresseoplysninger). Samt: Arkivvejviser 1989 (adresseliste over lokalhistoriske arkiver, udgives løbende af Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver).
 9. Erichsen & Krarup, Alfr.: Dansk historisk bibliografi. Systematisk fortegnelse over bidrag til Danmarks Historie til udgangen af 1912, bd. 1-3, 1917-27.
 10. Feilberg, H.F.: Ordbog over jyske almuesmål 1-4. 1886-1914. Reprotryk DHH 1977-78.
 11. Hornby, Rikard: Danske Personnavne. 1978.
 12. Knudsen, Gunnar, Kristensen, Marius & Hornby, Rikard: Danmarks gamle personnavne, bd. 1-2. 1936-64. Reprotryk DHH 1979-80.
 13. Meyer, Ludvig: Fremmedordbog. 8. udg. 1924 (Ældre udg. er særdeles anvendelige).
 14. Ochsner, Bjørn: Fotografer i Danmark til og med år 1920, bd. 1-2. Det kgl. Bib. 1986. (Bogen er uundværlig til brug for tidsfæstelse af gamle fotografier).
 15. Richter, Vilh.: Dødsfald i Danmark 1760-1890 1-2, 1901-05. Reprotryk DHH 1976 (udsolgt fra forlaget).
 16. Søndergaard, Georg: Danske efternavne. Betydning, oprindelse og udbredelse. 1985.
 17. Trap, P.: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark. 1. udg. 1858-60, 2. udg. 1872-79, 3. udg. 1898-1906, 4. udg. 1920-32, 5. udg. 1953-72 med personnavne og stedregistre. - 4. og 5. udgave med beskrivelse af de enkelte købstæder og sogne i særskilte amtsbind og med stednavneregister samt nøgle til kommuneinddelingen 1970. Samme: ... Slesvig 1-3, 1864. Reprotryk Kildeskriftselskabet 1975.


[Gå retur til forrige side]  [ Udskriv denne side]  [Gå til top af dokument]

© Leif Bach-Petersen, Hovedgaden 32 - Tornemark, 4262 Sandved, tlf. 5545 2550